Organizacje

Storie di Mondi Possibili

Storie di Mondi Possibili

Włochy

Storie di Mondi possibili (Stories of possible worlds) to stowarzyszenie stworzone przez grupę włoskich wolontariuszy, ekspertów metod autobiograficznych, o różnych doświadczeniach edukacyjnych, zainteresowanych kolekcjonowaniem historii związanych z pamięcią indywidualną i zbiorową, zaangażowaniem społecznym i zmianą. Osoby zaangażowane w działania stowarzyszenia maja rożne doświadczenia, ale łączy je przekonanie, że historie aktywnego obywatelstwa i zmian społecznych mają ogromny potencjał.

Historie mogą dotyczyć aspektów i sytuacji nieznanych ludziom, mogą łączyć ludzi z różnych kultur i kontekstów społecznych, mogą wydobyć naukę, wartości i ponownie połączyć się z naszym pragnieniem zmiany. Wśród powtarzających się działań organizacji: – Dokumentacja wideo akcji społecznych. – Warsztaty z metod opowiadania historii. Promowanie metod autobiograficznych w działalności edukacyjnej. – Szkolenie wolontariuszy w zakresie zbierania opowiadań. – Udział w projektach dotyczących storytellingu. – Udział w projektach europejskich w różnych programach – Europa dla Obywateli, Erasmus Plus.

www.storiedimondipossibili.it

CEMEA

CEMEA

Włochy

C.E.M.E.A. (Centers for Active Methods Education Training) to ruch edukacyjny powstały we Francji w 1936 r. w celu rozwoju edukacji na rzecz demokracji i uczestnictwa, który po wojnie dał życie szerokiemu ruchowi na całym świecie, charakteryzującemu się: sekularyzmem, niezależnością jego zaangażowania społecznego; międzynarodowość jego doświadczenia; otwartość na dzielenie się i dialog na temat pomysłów i doświadczeń.

Dziś CEMEA działa w 29 krajach w Europie, Afryce i obu Amerykach, koordynowana przez Międzynarodową Federację z siedzibą w Paryżu, która od 1964 r. cieszy się Statutem B UNESCO, a od 1972 r. statusem doradczym w Radzie Europy i na Europejskim Forum Młodzieży. Włoska Federacja CEMEA (FIT CEMEA) została założona w 1971 roku z zadaniem połączenia 12 Centrów, 5 grup i licznych Korespondentów Cemea, którzy są obecni w różnych włoskich regionach i miastach.

FIT CEMEA jest instytucją szkoleniową uznaną przez Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych dekretem 177/2000 i prowadzi edukacyjne prace badawcze w celu wspierania administracji publicznej oraz akcję szkoleniową skierowaną do nauczycieli i wychowawców na temat akceptacji społecznej, słuchania, integracji, aktywnego udziału wszystkich podmiotów w procesie szkolenia.

FIT CEMEA promuje aktywną edukację: edukację mającą na celu nadanie człowiekowi prawdziwej autonomii, oferującą sytuacje, w których dzieci, młodzież i dorośli mogą uświadomić sobie otaczającą rzeczywistość i mogą przyczynić się do jej ewolucji, w perspektywie rozwoju indywidualnego i społecznego.

www.cemea.it

Real Time

Real Time

Wielka Brytania

Real Time jest jedną z najbardziej uznanych i odnoszących sukcesy partycypacyjnych organizacji medialnych w Wielkiej Brytanii, z międzynarodową renomą w zakresie partycypacyjnej produkcji wideo i kreatywnych mediów. Real Time specjalizuje się w partycypacyjnym zaangażowaniu i komunikacji, wykorzystując warsztaty, projekty, szkolenia, produkcje i pokazy, aby udostępnić wszystkim metody wizualne i kreatywną technologię cyfrową. Jedną z kluczowych zalet Real Time jest jej doświadczenie w zapewnianiu, że złożone komunikaty, które wyłaniają się z doświadczenia rozwoju, mogą być skutecznie przekazywane za pośrednictwem mediów wizualnych szerszej publiczności, w tym kluczowym decydentom.

Real Time wykorzystuje kreatywne audiowizualne metody opowiadania, aby stymulować głębszą eksplorację rzeczywistości. Otwiera to przestrzeń dla wszystkich i umożliwia widzenie i słyszenie. Real Time ma bogate doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami komunikacyjnymi, w tym wielu różnych interesariuszy, społeczności i organizacji, często w kontekście międzynarodowym. Obecne projekty obejmują pracę z młodymi ludźmi, osobami wychodzącymi ze złego stanu zdrowia psychicznego, osobami starszymi i osobami z trudnościami w uczeniu się, osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami.

www.real-time.org.uk

Pro Xpert

Pro Xpert

Rumunia

Stowarzyszenie Pro Xpert, założono w 2005 roku przez osoby z dużym doświadczeniem zarówno w zarządzaniu projektami, jak i edukacji dorosłych, jest pozarządową organizacją non-profit, której celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej i synchronizacji społeczeństwa rumuńskiego ze społeczeństwem europejskim poprzez oferowanie pomocy technicznej w kilku dziedzinach, takich jak ICT, komunikacja i partnerstwo między instytucjami publicznymi a społeczeństwem obywatelskim,  planowanie strategiczne, środowisko itp. Niektóre z najważniejszych celów to: tworzenie systemu oceny i certyfikacji umiejętności zawodowych w dziedzinie IT i języków obcych oraz konsolidacja potencjału zasobów ludzkich zgodnie ze standardami Unii Europejskiej; wspieranie edukacji wszystkich ludzi.

proxpert.org

Mobilizing Expertise AB

Mobilizing Expertise AB

Szwecja

Mobilizing Expertise: skuteczne szwedzkie MŚP dla projektów nordyckich, europejskich i międzynarodowych. Główne 5 obszarów roboczych to: Zapewnienie szkoleń, tworzenie narzędzi edukacyjnych, mobilizowanie wolontariuszy do profesjonalizmu, zarządzanie projektami, promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych. Zespół ME składa się z 5 ekspertów o zróżnicowanym doświadczeniu, którzy pracowali w sektorze prywatnym i publicznym. Mobilizing Expertise ceni wiedzę i ludzi, którzy ją posiadają oraz uważa, że ludzie i wiedza powinny mobilizować i być łatwo dostępne. ME chce łączyć ludzi, miejsca i projekty, aby stworzyć zrównoważoną przyszłość dla lepszej Szwecji, Europy i świata.

mexpert.se

M3 Cube Association

M3 Cube Association

Francja

Organizacja M3Cube jest miejscem konceptualizacji nowych pomysłów na wdrażanie postępu technologicznego w dziedzinie społecznej. 

M3 Cube chce być:

  • katalizatorem działań promujących komunikację międzykulturową i międzypokoleniową;•
  • laboratorium konceptualizacji nowych pomysłów w celu wdrożenia rozwoju technologii w celu osiągnięcia postępu w społeczeństwie. 

 

Poprzez partnerstwo z innymi stowarzyszeniami, takimi jak E-Seniors, E-Juniors, M3Cube rozwija i promuje projekty takie jak:

  • Interaktywne gry i rywalizacja międzypokoleniowa.
  • Międzypokoleniowy transfer wspomnień i wiedzy,
  • Transfer metod pedagogicznych dla grup defaworyzowanych (osoby starsze, niepełnosprawne, imigranci).
  • Podnoszenie świadomości w zakresie stosowania aplikacji E-Citizenship, E-Reputation
  • Tematyczna sieć społecznościowa jako pomoc dla wrażliwego społeczeństwa i jego otoczenia.
  • Wspieranie solidarności między różnymi pokoleniami.

www.m3cube.asso.st

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Polska

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) jest ogólnopolską organizacją pozarządową zrzeszającą ponad 200 osób zajmujących się edukacją dorosłych i działających na rzecz zmian społecznych w Polsce. Naszą rolą jest kształcenie trenerów i edukatorów trzeciego sektora na różnych poziomach. Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkoleniu trenerów i podnoszeniu kwalifikacji profesjonalnych edukatorów. STOP powstało pod koniec lat dziewięćdziesiątych i przed rejestracją rozpoczęło działalność jako nieformalna grupa trenerów i edukatorów. Celem grupy było stworzenie forum wymiany opinii na temat jakości kształcenia dla organizacji pozarządowych w Polsce. Od tego czasu STOP jest jedyną tego typu organizacją w Polsce i Europie Wschodniej – działającą nad jakością procesu uczenia się w edukacji pozaformalnej.

stowarzyszeniestop.pl